Rozwód a alimenty dla byłego małżonka

Często rozwód wiąże się pogorszeniem sytuacji materialnej jednego lub obojga małżonków. Warto zastanowić się, jakie obowiązki alimentacyjne mogą mieć względem siebie rozwiedzeni małżonkowie.

Zakres obowiązku alimentacyjnego po rozwodzie zależy od treści wyroku rozwodowego i ustaleń Sądu co do winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego.  Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy małżonka, który jednostronnie przyczynił się do rozkładu pożycia małżeńskiego. Możliwe jest również obarczenie winą obojga małżonków, jeżeli oboje przyczynili się do rozkładu pożycia. Sąd oblogatoryjnie orzeka Okoliczność ta jest przez Sąd ustalana z urzędu, chyba że małżonkowie zgłoszą zgodne żądanie odstąpienia od orzekania o winie.

Ustalenie przez Sąd winy w rozkładzie pożycia wpływa na możliwość żądania alimentów od rozwiedzionego małżonka.

Małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia może żądać od drugiego małżonka alimentów w sytuacji, gdy znajdzie się w niedostatku. Małżonek, od którego dochodzone są w takiej sytuacji alimenty nie musi być uznany przez Sąd za wyłącznie winnego rozpadu pożycia. Powyższe rozwiązanie ma zatem zastosowanie również w sytuacji, gdy Sąd odstąpił na zgodne żądanie małżonków od orzekania o winie w wyroku rozwodowym.

Prawo do opisanych powyżej alimentów nie przysługuje małżonkowi, który na mocy orzeczenia Sądu ponosi wyłączną winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego.

W sytuacji jednak, gdy Sąd uznał za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego jednego z małżonków, małżonek niewinny może żądać od małżonka winnego alimentów, jeśli wskutek rozwodu sytuacja materialna małżonka niewinnego uległa istotnemu pogorszeniu. W takich sytuacjach małżonek niewinny może żądać, by Sąd obciążył małżonka wyłącznie winnego obowiązkiem przyczyniania się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, nawet gdy ten ostatni nie znajduje się w niedostatku.

Warto zatem podejmując decyzję o rozwodzie dokładnie rozważyć, czy orzeczenie przez Sąd o winie w wyroku rozwodowym może okazać się przydatne z uwagi na ewentualnie należne alimenty.

Szczegółowych informacji na interesujący Państwa temat udzielimy osobiście. Zapraszamy do Kancelarii.